Contact: De meeste optredens die ik doe hebben vaak een besloten karakter. Maar wilt u een voorstelling boeken in een kleine, intieme setting (b.v. bij u thuis), dan kom ik graag. Dat geldt ook voor andere kleinschalige optredens met mijn brede, meertalige repertoire van liedjes en verhalen. Voor informatie of reacties: bel (06-29155260) of stuur een mail (huisman.bennie@ gmail.com)
Podcasts Ik bin in ferhalenferteller. Dy ferhalen binne te finen yn lietsjes, yn bondels en boeken, se klonken en klinke noch op ‘poadia’ op ûnderskate lokaasjes: fan húskeamer oant teater, fan ’e strjitte oant âlde tsjerkjes. Hjoeddedei is ek de ‘podcast’ populêr: minsken ha troch de smartphone op elk momint fan ‘e dei tagong ta ferhalen op it net. Ferhalen mei bylden binne ûnbegrinze oan te klikken, fan memes oant komplete spylfilms. Mei in ‘podcast’ kinne we ús ferlieze yn in ferhaal en tagelyk bining hâlde mei wat we om ús hinne sjogge. It like my moai dizze foarm te brûken, wat te aventoerjen en te ferkennen. Ik ha - om te begjinnen - trije podcasts makke, dy’t alle trije spylje yn deselde krite. De wetterwrâld fan ‘e Súdwesthoeke, krekter: de doarpkes: Aldegea, Sânfurd en De Gaastmar. Net tafallich haw ik trije ‘swalkerslietsjes’ skreaun dy’t dêr spylje. Dy lietsjes binne it útgongspunt foar ferhalen oer it ûntstean der fan, filosofyske bespegelingen en ferwantskip mei oare lietsjes. Klik op ien fan de titels en ferlies jim even yn moaie ferhalen en moailietsjes. (yn de rin fan maaie wurde de podcasts ien foar ien publisearre)
Op termijn wordt dit de plek voor meer ‘albums’ met liedjes. ‘ (As de Heare wol en wy libje…’ zoals mijn beppe altijd zei)
Podcasts Ik bin in ferhalenferteller. Dy ferhalen binne te finen yn lietsjes, yn bondels en boeken, se klonken en klinke noch op ‘poadia’ op ûnderskate lokaasjes: fan húskeamer oant teater, fan ’e strjitte oant âlde tsjerkjes. Hjoeddedei is ek de ‘podcast’ populêr: minsken ha troch de smartphone op elk momint fan ‘e dei tagong ta ferhalen op it net. Ferhalen mei bylden binne ûnbegrinze oan te klikken, fan memes oant komplete spylfilms. Mei in ‘podcast’ kinne we ús ferlieze yn in ferhaal en tagelyk bining hâlde mei wat we om ús hinne sjogge. It like my moai dizze foarm te brûken, wat te aventoerjen en te ferkennen. Ik ha - om te begjinnen - trije podcasts makke, dy’t alle trije spylje yn deselde krite. De wetterwrâld fan ‘e Súdwesthoeke, krekter: de doarpkes: Aldegea, Sânfurd en De Gaastmar. Net tafallich haw ik trije ‘swalkerslietsjes’ skreaun dy’t dêr spylje. Dy lietsjes binne it útgongspunt foar ferhalen oer it ûntstean der fan, filosofyske bespegelingen en ferwantskip mei oare lietsjes. Klik op ien fan de titels en ferlies jim even yn moaie ferhalen en moailietsjes. (yn de rin fan maaie wurde de podcasts ien foar ien publisearre)
Mijn potcasts