Reisverhalen Poëzie & Liedteksten Romans Biografie In 2016 fietste ik naar Berlijn, waar ik al het een en ander beleefd had. In november van hetzelfde jaar bundelde ik alle verhalen die mij met Berlijn verbonden in een bundel met de titel: naar Berlijn. Tegelijkertijd begon ik met het spelen van een meertalige voorstelling. Ik reis nog altijd naar Berlijn en ook die reizen leveren verhalen op. Die kregen weer een plek in de voorstelling. Die heet nu: De lange reis naar Berlijn (zie: Zanger & Verteller ) De bundel (met cd) - oorspronkelijk gedrukt in een Friese en een Nederlandse versie) is uitverkocht. Er is nu een herziene 2e druk van de Nederlandse versie (met cd). Die kost 10 euro (excl. verzendkosten) en kan bij mij besteld worden. naar Berlijn 8o blz-met cd uitgave in eigen beheer €10,-
Oorspronkelijk schreef ik voornamelijk in het Fries. Dat is nog altijd de moedertaal van veel Friezen, die zich cultureel gezien graag oraal laten bevredigen bij b.v. iepenloftspullen. De geschreven literaire vormen hebben het steeds moeilijker. Het aantal lezers nadert het aantal schrijvers. Zelf pendel ik tussen de talen. Ik schrijf in het Fries, het Nederlands en het Duits.
Reisferhalen Poëzij & Lietteksten Romans Biografy Myn lêste boek yn it Frysk is de roman Sanfirdo , dy’t yn septimber 2019 feestlik presintearre waard yn de tsjerke fan it doarpke dat ynspirearre ta de titel: Sânfurd (nl: Sandfirden). Dat barde mei de muzikaal-literêre foar- stelling Thús , in titel dy't dúdlik makket wat ien fan de haadtema's yn it boek is: it ferlet fan in thús - yn 'e leafde, yn it wurk en benammen yn de ferteller sels: Liuwe. De roman spilet oer in tiidrek fan 25 jier, wêryn de haad- persoan folge wurdt en we yn 'e kunde komme mei syn beide leafdes: Elize en Hanna. Foar de foarstelling: Thús : sjoch bij Zanger & Verteller . It boek is te keap: by de boekhannels, by de útjouwer (AFÛK yn Ljouwert) of by my. Sanfirdo ISBN: 9789493159082 255 siden útjefte: Afûk, Ljouwert €19,50
Reisverhalen Poëzie & Liedteksten Romans Biografie In 2016 fietste ik naar Berlijn, waar ik al het een en ander beleefd had. In november van hetzelfde jaar bundelde ik alle verhalen die mij met Berlijn verbonden in een bundel met de titel: naar Berlijn. Tegelijkertijd begon ik met het spelen van een meertalige voorstelling. Ik reis nog altijd naar Berlijn en ook die reizen leveren verhalen op. Die kregen weer een plek in de voorstelling. Die heet nu: De lange reis naar Berlijn (zie: Zanger & Verteller ) De bundel (met cd) - oorspronkelijk gedrukt in een Friese en een Nederlandse versie) is uitverkocht. Er is nu een herziene 2e druk van de Nederlandse versie (met cd). Die kost 10 euro (excl. verzendkosten) en kan bij mij besteld worden. naar Berlijn 8o blz-met cd uitgave in eigen beheer €10,-
Oorspronkelijk schreef ik voornamelijk in het Fries. Dat is nog altijd de moedertaal van veel Friezen, die zich cultureel gezien graag oraal laten bevredigen bij b.v. iepenloftspullen. De geschreven literaire vormen hebben het steeds moeilijker. Het aantal lezers nadert het aantal schrijvers. Zelf pendel ik tussen de talen. Ik schrijf in het Fries, het Nederlands en het Duits.
Reisferhalen Poëzij & Lietteksten Romans Biografy Myn lêste boek yn it Frysk is de roman Sanfirdo , dy’t yn septimber 2019 feestlik presintearre waard yn de tsjerke fan it doarpke dat ynspirearre ta de titel: Sânfurd (nl: Sandfirden). Dat barde mei de muzikaal- literêre foar-stelling Thús , in titel dy't dúdlik makket wat ien fan de haadtema's yn it boek is: it ferlet fan in thús - yn 'e leafde, yn it wurk en benammen yn de ferteller sels: Liuwe. De roman spilet oer in tiidrek fan 25 jier, wêryn de haad-persoan folge wurdt en we yn 'e kunde komme mei syn beide leafdes: Elize en Hanna. Foar de foarstelling: Thús : sjoch bij Zanger & Verteller . It boek is te keap: by de boekhannels, by de útjouwer (AFÛK yn Ljouwert) of by my. Sanfirdo ISBN: 9789493159082 255 siden útjefte: Afûk, Ljouwert €19,50
Schrijver