Let it be Lietsjesskriuwer, Singer-song-writer. Liedermacher. Ik skriuw al mear as 40 jier lietsjes. Meast om dy sels te sjongen. Dêr binne opnames fan makke. De earsten kamen op in kassette-bandsje. Doe op cd ’s. En no? Want hjoeddei keapet hast nimmen mear in cd. Streaming tsjinsten ha de distribúsje oernommen. Wa ’t noch al in cd-spiler hat en nei in foarstelling neitinkt oer it al dan net keapjen fan myn cd, dy sjocht de kast fol mei cd’s thús en tinkt: ‘as dy lietsjes no op Spotify stienen, dan soe ‘k se noch wolris hearre wolle…’ Dy drompel is leech. Dat ik lit yn my omgean en set myn lietsjes op Spotify of in oare streamingtsjinst. En dan krij ik oan it ein fan it jier as tekstskriuwer en komponist 13 eurosint oermakke. Gjin omsjen nei. Wat in earmoedige boel. Dêrom set ik myn lietsjes earst mar op dizze site. En binne se fergees. Mar wol mei wat ekstra’s: alle teksten der by en moaie ferhalen der omhinne. Yn opposysje tsjin de Fryske sykte: ‘kulturele Alzheimer’. Hjir is it earste ‘album’. Tsjoch.
Op termijn wordt dit de plek voor meer ‘albums’ met liedjes. ‘ (As de Heare wol en wy libje…’ zoals mijn beppe altijd zei)
Op dit album steane 10 lietsjes. Klik op it album en der iepent him in pdf. Dêryn: de teksten fan de lietsjes ferhalen oer de achtergrûn & in pear gedichten klik op de titel en jim krije it lietsje te hearren
Op dit album steane 12 lietsjes. Klik op it album en der iepent him in pdf. Dêryn: de teksten fan de lietsjes ferhalen oer de achtergrûn & in pear gedichten klik op de titel en jim krije it lietsje te hearren
Let it be Liedjesschrijver, Singer-song-writer. Liedermacher. Ik schrijf al meer dan 40 jaar liedjes. Meestal om die zelf te zingen. Daar zijn opnames van gemaakt. De eersten kwamen op een cassette-bandje. Toen op cd ’s. En nu? Want bijna niemand koopt meer een cd. Streaming heeft de distributie overgenomen. Wie nog wel een cd-speler heeft en na een voorstelling denkt over de aanschaf van mijn cd, ziet voor zich de kast met cd’s thuis en denkt: ‘als die liedjes nu op Spotify stonden, zou ik ze nog wel een keer willen horen…’ Die drempel is laag. Dus overweeg ik mijn liedjes op Spotify of een ander platform te zetten. Krijg ik aan het eind van het jaar als tekstschrijver en componist 13 eurocent overgemaakt. Ik word slapend rijk. Wat een armoe. Daarom zet ik mijn liedjes eerst maar op deze site. En zijn ze gratis. Maar wel met extra’s: alle teksten en mooie achtergrondverhalen. In oppositie tegen de Fryske ziekte: ‘culturele Alzheimer’. Hier is het eerste ‘album’. Proost.
Op dit album staan 12 liedjes. Klik op het album en er opent zich een pdf. Daarin: de teksten van de liedjes verhalen over de achtergrond & een paar gedichten klik op de titel en je kunt het liedje beluisteren
Let it be Lietsjesskriuwer, Singer-song-writer. Liedermacher. Ik skriuw al mear as 40 jier lietsjes. Meast om dy sels te sjongen. Dêr binne opnames fan makke. De earsten kamen op in kassette-bandsje. Doe op cd ’s. En no? Want hjoeddei keapet hast nimmen mear in cd. Streaming tsjinsten ha de distribúsje oernommen. Wa ’t noch al in cd-spiler hat en nei in foarstelling neitinkt oer it al dan net keapjen fan myn cd, dy sjocht de kast fol mei cd’s thús en tinkt: ‘as dy lietsjes no op Spotify stienen, dan soe ‘k se noch wolris hearre wolle…’ Dy drompel is leech. Dat ik lit yn my omgean en set myn lietsjes op Spotify of in oare streamingtsjinst. En dan krij ik oan it ein fan it jier as tekstskriuwer en komponist 13 eurosint oermakke. Gjin omsjen nei. Wat in earmoedige boel. Dêrom set ik myn lietsjes earst mar op dizze site. En binne se fergees. Mar wol mei wat ekstra’s: alle teksten der by en moaie ferhalen der omhinne. Yn opposysje tsjin de Fryske sykte: ‘kulturele Alzheimer’. Hjir is it earste ‘album’. Tsjoch.
Op dit album steane 10 lietsjes. Klik op it album en der iepent him in pdf. Dêryn: de teksten fan de lietsjes ferhalen oer de achtergrûn & in pear gedichten klik op de titel en jim krije it lietsje te hearren
Let it be Liedjesschrijver, Singer-song-writer. Liedermacher. Ik schrijf al meer dan 40 jaar liedjes. Meestal om die zelf te zingen. Daar zijn opnames van gemaakt. De eersten kwamen op een cassette-bandje. Toen op cd ’s. En nu? Want bijna niemand koopt meer een cd. Streaming heeft de distributie overgenomen. Wie nog wel een cd-speler heeft en na een voorstelling denkt over de aanschaf van mijn cd, ziet voor zich de kast met cd’s thuis en denkt: ‘als die liedjes nu op Spotify stonden, zou ik ze nog wel een keer willen horen…’ Die drempel is laag. Dus overweeg ik mijn liedjes op Spotify of een ander platform te zetten. Krijg ik aan het eind van het jaar als tekstschrijver en componist 13 eurocent overgemaakt. Ik word slapend rijk. Wat een armoe. Daarom zet ik mijn liedjes eerst maar op deze site. En zijn ze gratis. Maar wel met extra’s: alle teksten en mooie achtergrondverhalen. In oppositie tegen de Fryske ziekte: ‘culturele Alzheimer’. Hier is het eerste ‘album’. Proost.
Op dit album staan 12 liedjes. Klik op het album en er opent zich een pdf. Daarin: de teksten van de liedjes verhalen over de achtergrond & een paar gedichten klik op de titel en je kunt het liedje beluisteren
Op termijn wordt dit de plek voor meer ‘albums’ met liedjes. ‘ (As de Heare wol en wy libje…’ zoals mijn beppe altijd zei)
Mijn liedjes